Levering en verzending

VERKOOPSVOORWAARDEN

 De webshop www.jevawebshop.be is een initiatief van:

Jeva BV

Dekenstraat 87

B-3550 Zolder

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0467.282.553

 E-mail: info@jevawebshop.be  

Tel.: +32 484 145 144

Aarzel absoluut niet ons te contacteren in geval van vragen of opmerkingen. Wij vragen u om steeds het ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

1            Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Jevawebshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

2            Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Jevawebshop aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Jevawebshop behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3            Aanbod en aanvaarding

3.1            Het aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Jevawebshop engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Hiervoor baseert Jevawebshop zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te plaatsen en is bijgevolg niet bindend ten aanzien van Jevawebshop. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan tot vijftien (15) kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout zal Jevawebshop niet gebonden door dat aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jevawebshop worden gecorrigeerd.

Jevawebshop kan op uitdrukkelijke vraag van de klant een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens en onverkort van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2            De prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs:

-          De kosten van levering, alsmede alle bijkomende gerelateerde kosten. (cf. Verzekering van verzending)

-          De kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk werden meegedeeld aan de koper.

LET OP: hoewel Jevawebshop alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen bepaalde omstandigheden, zoals supplementaire verzekering, aanleiding geven tot bijkomende kosten. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en vracht-, leverings- en portokosten, premies en eventuele andere kosten worden pas na orderbevestiging meegedeeld. Deze kosten zijn steeds voor rekening van de Koper.

 De koper kan een prijsmededeling exclusief exclusief BTW en andere taksen op uitdrukkelijke aanvraag verkrijgen indien de aankoop binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit gebeurt. De koper moet hiervoor zijn ondernemingsnummer mededelen.

 De Koper is de prijs verschuldigd die Jevawebshop in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jevawebshop worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Jevawebshop heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

3.3            De aanvaarding

Wij voorzien een eenvoudige online ordermethode voor de aankoop van producten uit het aanbod van Jevawebshop. Zodra de koper zijn order afwerkt is de aankoop bindend ten aanzien van de Koper. Jevawebshop zal uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Jevawebshop kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen, of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien Jevawebshop het productorder weigert zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Jevawebshop de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Jevawebshop kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4            Levering en installatie

4.1            Termijnen

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt en verzonden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan Jevawebshop zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds binnen een redelijke termijn na de orderbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Jevawebshop er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Jevawebshop spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

4.2            Leveringsmethode

Jevawebshop doet voor de levering van pakketten van minder dan dertig (30) kilogram beroep op Bpost als betrouwbare externe partij. De koper heeft keuze tussen verschillende leveringsmethodes naargelang een pakket meer dan dertig (30) kilogram weegt;

 • Levering door middel van interne vervoerdienst.
 • Levering door middel van externe vervoerdienst.

Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de Koper. De Koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien de leveringsmethode van zijn keuze niet mogelijk is.

Jevawebshop neemt geen verantwoordelijkheid indien door een tekortkoming van de externe partij of door overmacht een levering te laat komt of een bestelling verloren raakt na verzending. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Indien de verzending gebeurt door middel van een interne of externe vervoerder is er sprake van levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het ogenblik van levering moet de Koper de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

4.3            Risico en installatie

Jevawebshop draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Jevawebshop bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Jevawebshop is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

5            Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Alle opmerkingen of klachten omtrent de prijs moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging schriftelijk ter kennis gebracht worden van Jevawebshop. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

 Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Mastercard
 • Visa
 • Bancontact
 • iDEAL
 • Sofort
 • Giropay

Jevawebshop neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

 De beveiligde systemen van Ingenico staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

 De Koper kan een betalingsmiddel hanteren dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf factuurdatum.

Jeva BV

Dekenstraat 87

B-3550 Zolder

IBAN: BE59 7350 2502 0126

BIC: KREDBEBB

Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Een gebrekkige betaling geeft aanleiding tot het aanrekenen van een verwijlinterest ter hoogte van 12% op het openstaande bedrag, verhoogd met een vergoeding voor invordering ten belope van 12% van het gefactureerde bedrag, met als absolute minimum € 75 en een maximum van € 2000. Dergelijke vergoedingen zijn automatisch en onmiddellijk veschuldigd. Jevawebshop kan alle bijkomende (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terugvorderen van de Koper.

Jevawebshop stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Jevawebshop behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

6            Gebreken en klachten

Jevawebshop heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening; Toch kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Jevawebshop garandeert de toepassing van de Belgische wettelijke garantieregeling, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek. Afwijkende commerciële garanties zijn uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk gecommuniceerd.

 Iedere Koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

 Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten op conformiteit nauwkeurig te onderzoeken. De Koper moet de volgende handelingen verrichten in geval van non-conformiteit;

               I.      De Koper moet zijn klacht op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze schriftelijk communiceren aan Jevawebshop. De Koper moet zijn klacht op voldoende wijze motiveren, bij voorkeur met alle mogelijke technische middelen ter beschikking (foto – video). De klacht moet gecommuniceerd worden:

 1. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de levering, indien het product(en) door een zichtbaar gebrek is aangetast.
 2. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de kennisname indien het product gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek.
 3. Uitzondering voor consumenten: binnen twee (2) maanden vanaf kennisname indien het product gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke garantieperiode.

             II.      De Koper moet de producten terugzenden binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf zijn communicatie over de klacht. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Jevawebshop, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper.

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. Jevawebshop raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

 De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jevawebshop of de producent.
 • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Jevawebshop is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

 Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Jevawebshop deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Jevawebshop is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

7            Herroepingsrecht

7.1            Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

Iedere Consument beschikt in principe over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog vrij beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Jevawebshop hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Jevawebshop de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Jevawebshop betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

-          Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

-          De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)

-          De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

-          De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

-          De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

-          De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

-          Overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

7.2            Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Jevawebshop meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
 • Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar Jevawebshop, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Jevawebshop het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Jevawebshop is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Jevawebshop verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8            Overmacht

Indien Jevawebshop door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Jevawebshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

9            Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Jevawebshop en/of de rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10         Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Jevawebshop.

11         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Jevawebshop, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Jevawebshop haar maatschappelijke zetel heeft.

  

© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (Verkoopsvoorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.